ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ศิริพร  เจริญศรี […]

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินงานการฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย อทิตยา วิมลเมือง […]

ภาพลักษณ์ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

Image of students of […]

การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรนะในการสอนงานของหัวหน้างานในสถานประกอบการ

A Training Package D […]

การเปรียบเทียบความต้องการของสถานประกอบการและขีดความสามารถในการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Comparison between R […]

ปัญหาและอุปสรรคในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ตามแนวความคิดของสถานประกอบการ : กรณีศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

Problems and Obstacl […]