สมบัติเชิงกล และสมบัติทางความร้อนของพอลิแลกติกแอซิด/โคพอลิเอสเทอร์อิลาสโตเมอร์/เบนโทไนต์ นาโนคอมพอสิต

Mechanical and therm […]

ผลของสมบัติทางไฟฟ้าของยางสังเคราะห์สำหรับ ประยุกต์ใช้ในงานแอคทูเอเตอร์

Effect of electrical […]

การเตรียมพลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพที่ได้จากแป้งข้าวเหนียวผสมกับพลาสติกและการประยุกต์ใช้ในงานสิ่งทอ

Preparation of Biode […]