แนวทางการพัฒนารูปแบบการฝึกสหกิจศึกษาในสถานการณ์แบบปกติใหม่ (New Normal) กรณีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

Guidelines for devel […]

ศึกษาความต้องการใช้สารสนเทศสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Requirement in Infor […]

ภาพลักษณ์ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

Image of students of […]

การศึกษาแนวปฏิบัติในการจัดการความรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

A Study Of The Pract […]