การวิเคราะห์ปัญหาและควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตปุ๋ยเคมี

Problem Analysis and […]

การลดปริมาณสินค้าคงคลัง โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดลีน กรณีศึกษา บริษัทผลิตกระจกแผ่นดิสก์แห่งหนึ่ง

Inventory Reduction […]

การประยุกต์ระบบการบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง

The Adoption of Vend […]