การศึกษาการต้านทานเชื้อแบคทีเรียบนผ้าไม่ทอไลโอเซลล์ที่ผ่านกระบวนการตกแต่งสำเร็จด้วยสารสกัดฝาง

A study of antibacte […]