ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จังหวัดสมุทรปราการ

Life and career skil […]

ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานบริษัทญี่ปุ่นในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Factors Affecting Em […]