การวิเคราะห์ความพร้อมในการผลิตกำลังไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคาขนาดใหญ่ 1 เมกะวัตต์

Analysis of plant av […]

ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จังหวัดสมุทรปราการ

Life and career skil […]

ผลกระทบของเถ้าแกลบเป็นวัสดุเติมแต่งในพอลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูงรีไซเคิลโดยกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน

The effect of rice h […]

ผลของจุดต้านทานการหมุนต่อพฤติกรรมการแอ่นตัวมากของอิลาสติกคาที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ภายใต้แรงกระทำแบบจุด

Effect of rotational […]

การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางและชนิดผลึกรวมซิลิคอน

Comparison analysis […]

อิทธิพลรูปแบบโลหะเติมที่มีผลต่อสมบัติรอยต่อชนท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ต่างชนิด AISI 304 และ AISI 316L

Effect of filler met […]

การออกแบบและปรับปรุงวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าสำหรับการปรับเปลี่ยนความสว่างของหลอดแอลอีดีชนิด T8

Design and improveme […]

การวิเคราะห์การลดลงของสมรรถนะระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และแบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 1 เมกะวัตต์

Analysis of performa […]

การผลิตน้ำมันจุลินทรีย์สำหรับผลิตไบโอดีเซลทางเลือกด้วย Pseudozyma Parantarctica CHC28 โดยใช้กลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซลเป็นวัตถุดิบ

Microbial oil produc […]

การศึกษากระบวนการเชื่อมท่อกับเพลาวัสดุ AISI 304 ด้วยการเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน

A study of friction […]

การศึกษาสภาวะการเพาะเลี้ยงและกระบวนการอบแห้งเพื่อผลิตหัวเชื้อ โพรไบโอติกด้วยกากถั่วเหลือง

A study of culture c […]

การพัฒนาพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนโดยใช้ พอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

Development of micro […]

การผลิตสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์โดยการเรียนรู้แบบหรรษา รายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

A production of onli […]

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ระบบการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

Mathematical model o […]