การบำบัดสีย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับการเติมอากาศขนาดนาโนบับเบิ้ล

Dye wastewater treat […]

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสารเคมีฟอกย้อมในโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งสิ่งทอไทยกรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม

Factors Relating to […]