การบำบัดสีย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผสม AC/TiO2 ร่วมกับการเติมอากาศไมโคร/นาโนบับเบิ้ล

Dye Decolorization b […]

การบำบัดสีย้อมด้วยกระบวนการโฟโตออกซิเดชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์นาโนทิวป์ร่วมกับการเติมอากาศขนาดไมโคร/นาโนบับเบิ้ล

Dye Decolorization b […]

การประเมินกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์และกระบวนการโฟโตคะตะลิติกจากการสลายตัวสารพิษและความเป็นพิษทางชีวภาพภายใต้เวลากักเก็บน้ำที่แตกต่างกันในการบำบัดน้ำชะขยะ

Evaluation of activa […]

การบำบัดสีย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับการเติมอากาศขนาดนาโนบับเบิ้ล

Dye wastewater treat […]