การประเมินกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์และกระบวนการโฟโตคะตะลิติกจากการสลายตัวสารพิษและความเป็นพิษทางชีวภาพภายใต้เวลากักเก็บน้ำที่แตกต่างกันในการบำบัดน้ำชะขยะ

Evaluation of activa […]

การบำบัดสีย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับการเติมอากาศขนาดนาโนบับเบิ้ล

Dye wastewater treat […]