การสร้างเกวียนจำลองพื้นบ้านภาคกลางเพื่อการสร้างงานและรายได้สู่ชุมชน

Construction of a Mo […]