ปัจจัยการสื่อการทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอาง สกินฟู้ด ของประเทศเกาหลี

Marketing communicat […]

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยี่ห้อมิสทินภายในชุมชนเขตปากเกร็ด

Factors Affecting Us […]

การตระหนักในตราสินค้า ทัศนคติและการประเมินของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

The Significance of […]