การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง “สิทธิการลาของพนักงาน” โดยใช้เทคนิค Motion graphic สําหรับเทศบาลตําบลธัญบุรี

The production of pu […]

การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี

Production Media for […]