การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่จากภูมิปัญญาด้านการจักสาน อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

A study and developm […]

การหาสภาวะการตัดที่เหมาะสมในการไสเรียบไม้ยางพาราด้วยใบมีดคาร์ไบด์

Investigation on Opt […]

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวชนิดฝังเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors Relating to […]