การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราโดยใช้แนวคิดลีน

Manufacturing Proces […]

การลดปริมาณสินค้าคงคลัง โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดลีน กรณีศึกษา บริษัทผลิตกระจกแผ่นดิสก์แห่งหนึ่ง

Inventory Reduction […]

การประยุกต์ใช้แนวคิดลีน เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตกรณีศึกษา โรงงานผลิตผ้าเบรครถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Applying the Lean Co […]