การเตรียมพลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพที่ได้จากแป้งข้าวเหนียวผสมกับพลาสติกและการประยุกต์ใช้ในงานสิ่งทอ

Preparation of Biode […]

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้แป้งทาตัวของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Marketing Mix Factor […]