การเพิ่มผลิตภาพของการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเทคนิคDMAIC กรณีศึกษา :โรงงานประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

Productivity improve […]

การศึกษาปัญหาและพัฒนาการประสานงานในการออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่(New Model) ของกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด (อยุธยาเทคโนโลยีเซ็นเตอร์)

Research and Develop […]