ผลกระทบจากความล้าของตัวปรับความตึงโซ่ราวลื้นแบบสปริงขด

Effect due to the Fa […]

การปรับปรุงตัวปรับตั้งความตึงโซ่ราวลิ้น เพื่อให้คงทนต่อความล้าภายใต้แรงกระทำสลับแบบต่อเนื่อง

Enhance of cam chain […]