พฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน สำหรับวัยกลางคน

Usage Behavior of Sm […]

ความตั้งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มสมาร์ทโฟน

Behavioral Intention […]

พฤติกรรมการใช้ไอโฟน ที่ส่งผลถึงการตัดสินใจเลือกใช้โมบายแอพพลิชั่น ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

Iphone application b […]

ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors Effect to At […]

ผลการเรียนรู้ด้วยข้อความสั้น (SMS) ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Effects of Short Mes […]

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้บริการ จีพีอาร์เอส ผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

Survey on Satisfacti […]