ทัศนคติของพนักงานที่ใช้งานโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ของศูนย์บริการลูกค้า

Attitude of Employee […]