ความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานโปรแกรมโอเพนออฟฟิศดอตอ็อก : กรณีศึกษาสำนักงานใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด

Software reliability […]