ความคาดหวังของผู้ประกันตนที่ต้องการได้รับจากการบริการของโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร

Expectation of Socia […]

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยในเขตจังหวัดปทุมธานี

The Contentment Serv […]