การย่อยสลายใบโกงกางและใบแสมด้วยเชื้อรา บริเวณนากุ้งร้าง ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

Degraded  Rhizophora […]