ประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์จากดินในการควบคุมโรคเน่าในผักและผลไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

Antagonistic Ability […]

การย่อยสลายใบโกงกางและใบแสมด้วยเชื้อรา บริเวณนากุ้งร้าง ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

Degraded  Rhizophora […]