การเตรียมแผ่นยางขนาดนาโนจากแร่อิลเมไนท์ของไทยโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลและสมบัติการเร่งปฏิกิริยาโดยใช้แสง

Preparation of nanos […]

การปรับปรุงกระบวนการสังเคราะห์เส้นใยนาโนจากแร่ลูโคซีนของไทย

Synthesis developmen […]

ประสิทธิภาพเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงของท่อนาโน-อนุภาคนาโนจากแร่ลูโคซีนของไทย

Dye-Sensitized Solar […]