การศึกษาสมบัติการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของกระเบื้องเคลือบดินเผามุงหลังคาเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เตรียมจากแร่แมกเนติกลูโคซีน

The photo catalytic […]

การเตรียมแผ่นยางขนาดนาโนจากแร่อิลเมไนท์ของไทยโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลและสมบัติการเร่งปฏิกิริยาโดยใช้แสง

Preparation of nanos […]