การพัฒนาอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีการเจือร่วมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในสารเคลือบผิว

Co-doped Titanium Di […]

การกำจัดสารพิษที่เกิดขึ้นจากสาหร่ายโดยกระบวนการโฟโตคะตะลิติก

Removal of toxins fr […]

การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัสด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติก

Growth Inhibition on […]