การจำลองการไหลของอากาศและสปอร์ในโรงเรือนเพื่อพัฒนาไบโอเซนเซอร์ สำหรับตรวจจับเชื้อราสีเทาในผักสลัด

Simulation of Airflo […]

การพัฒนาเทคนิคไบโอเซนเซอร์อย่างง่ายและราคาถูกสำหรับการวิเคราะห์หาไฮโปแซนทีนในเนื้อสัตว์

Development of a sim […]

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาสารตกค้างเพนนิซิลีนจีและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในนมโดยใช้เทคนิคไบโอเซนเซอร์

The Development of A […]