ผลของอุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง และความเข้มข้นของน้ำตาลต่อการเจริญเติบโตของยีสต์ในระหว่างการหมักไวน์

Effects of Temperatu […]