การลดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนปุ่มฉุกเฉินโดยใช้หลักการ DMAIC กรณีศึกษา : ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

Defect reduction for […]