การประเมินหลักสูตร Young Professional ท้าทายฝันวิชาชุมนุมเมล็ดพันธุ์แห่งปรีชาญาณ

The evaluation of th […]

การประเมินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

The evaluation of in […]