อิทธิพลของความส่องสว่างหน้าจอและความสว่างแวดล้อม ที่มีต่อความสามารถในการมองเห็น

Effects of Display’s […]

การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง Lightness (L*) กับ Whiteness (W)

Establishment of lig […]

ความสว่างที่เหมาะสมของถนนสำหรับผู้สูงอายุในการมองเห็นสิ่งกีดขวางที่อยู่ภายในอุโมงค์และทางลอด

Road illuminance at […]