การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2 โดยใช้กระบวนการ 5 S ตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

The development of l […]