ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค

Facotrs affecting to […]

พฤติกรรมการใช้งานฟังก์ชั่นเว็บไซต์ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์

Using Behavior of On […]