ศึกษาแนวทางการดำเนินงานจัดทำระบบ ISO 9001:2000ในอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดใหญ่ให้ได้การรับรองภายใน 6 เดือน: กรณีศึกษาบริษัท TPC จำกัด

Study Guideline to I […]