ปัจจัยที่มีความสัมพนธ์ต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมไคเซ็น(Kaizen)ของพนักงาน:กรณีศึกษา บริษัท โซนี่เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด

Factors affecting em […]

ศึกษาความสำเร็จของการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีKAIZEN กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี จำกัด

The Study of the Suc […]