อิทธิพลของพฤติกรรมการใช้บริการและประสิทธิภาพการบริการด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด ในจังหวัดปทุมธานี

Effects of user beha […]

อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการและส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งของบริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จำกัด ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี

Effects of service q […]