การวิเคราะห์การเกิดแรงดันเกินชั่วขณะในช่วงสับสวิตช์ของเคเบิลใต้น้ำพิกัด 115 กิโลโวลต์ กรณีศึกษางานขยายเส้นทางการจ่ายไฟฟ้าจากอำเภอแหลมงอบไปยัง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

Switching transient […]