การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนด้วยวิดีทัศน์รายการสารคดี เรื่อง ภาวะโลกร้อนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบที่มีการสรุปด้วยตัวหนังสือระหว่างตอนกับรูปแบบที่มีการสรุปด้วยตัวหนังสือท้ายเรื่อง

Compare the effectiv […]