Study Guideline to Implement ISO 9001:2000 Systemin Textile Industry for Success Within 6 Months :Case Study of TPC Company Limited

โดย สัญญา สุรินทร์รัตน์

ปี     2548

บทคัดย่อ(Abstract)

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการดำเนินงานจัดทำระบบ ISO9001:2000 ในอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดใหญ่ให้ได้รับการรับรองภายใน 6 เดือน นั้นมีวิธีการและขั้นตอนเริ่มต้นการดำเนินการอย่างไร ที่ทำให้บริษัท TPC จำกัดสามารถที่ทำระบบ ISO 9001:2000ให้แล้วเสร็จในเวลาภายใน 6 เดือน และทำการเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันว่ามีขั้นตอนที่ทำเหมือนกันอย่างไร ขั้นตอนที่มีความแตกต่างกันอย่างไรโดยทำการสัมภาษณ์จากผู้แทนคุณภาพฝ่ายบริหารหรือผู้จัดทำระบบบริหารคุณภาพของบริษัท TPC จำกัด, บริษัท กังวาน โพลีเอสเตอร์ จำกัด, บริษัท ทุนเท็กซ์ จำกัดมหาชน, บริษัท CPPC decorative Products จำกัด, บริษัทบางกอก โพลีเอสเตอร์ จำกัดมหาชน ถึงขั้นตอนในการเริ่มทำระบบ ISO 9001 ที่จะทำให้ได้การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2000

ผลจากการที่ได้จากการศึกษาเมื่อทำการเปรียบเทียบ จากผู้ที่ให้สัมภาษณ์นั้นสามารถ สรุปเป็นขั้นตอนเหมือนกัน ในการดำเนินการจัดทำระบบคุณภาพ ISO ได้ดังนี้

1. ผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นในการนำระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 มาใช้บริหาร

2. มีความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO 9001:2000

3. มีการจัดตั้งคณะทำงานโดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001:2000,คัดเลือกตัวแทนคุณภาพฝ่ายบริหาร, มีการแต่งตั้งคณะทำงานในแต่ละแผนก

4. มีการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมเพียงพอในการจัดทำโครงการ

5. มีการนำเอาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ มาให้คำแนะนำ

6. มีการวางแผนและพัฒนาในการทำระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 โดยมอบหมายให้ผู้แทนคุณภาพฝ่ายบริหาร เป็นผู้บริหารโครงการทำการวางแผนและพัฒนา

7. มีการอบรม ระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ให้กับผู้บริหาร, คณะผู้จัดทำ, พนักงาน

8. มีการจัดทำระบบเอกสารเหมือนกัน คือมีคู่มือคุณภาพ, คู่มือระเบียบปฏิบัติงาน, คู่มือวิธีการทำงาน, เอกสารสนับสนุน

9. มีการสื่อสารกับพนักงาน เหมือนกัน

10. มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในเช่นกัน

11. มีการตรวจประเมิน ระบบคุณภาพ จากผู้ตรวจประเมินภายนอกเช่นกันซึ่งในขั้นตอนหลักในการดำเนินงานนั้นจะมีขั้นตอนเหมือนกัน แต่จะต่างกันในรายละเอียด ซึ่งบริษัท TPC จำกัด สามารถดำเนินงานการทำระบบคุณภาพ ISO ให้สำเร็จโดยใช้เวลาอันสั้นนั้นโดยมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมเข้ามามากกว่า 4 บริษัทที่สัมภาษณ์ ดังนี้

1. เรื่องการอบรม ทางบริษัท TPC จำกัด มีการเพิ่มเรื่องการอบรมที่สอดคล้องกับโครงการจัดทำระบบ ISO และเป็นเรื่องที่สามารถเติมพลังให้กับทีมงานได้มากกว่า

2. มีช่องทางในการสื่อสารเพิ่ม ดังนี้เช่น E-mail, Web, Fax เพื่อให้การสื่อสารได้เร็วขึ้น

3. มีการจัดตั้งทีมงานติดตามส่วนกลาง โดยมีการติดตามงานเป็นระยะ ต้องเร่งสรุปข้อติดขัดของคณะทำงาน ทั้งหมดให้ได้อย่างรวดเร็ว ต้องเร่งสรุปเอกสารที่เป็นรูปแบบของ ISO ให้เป็นรูปแบบกลาง ให้เร็วที่สุด ให้ถูกต้องครั้งเดียว

4. มีการควบคุมตารางเวลาย่อยของแต่ละส่วนงาน โดยยึดเป้าตามหลักของโครงการแม่

5. ให้ที่ปรึกษาทำตารางเวลาการเข้ามาให้คำปรึกษา โดยกำหนดวันเข้ามาให้มากที่สุดและที่ปรึกษาต้องเข้าร่วมทุกครั้งที่มีการตรวจติดตามภายนอก

6. การตรวจติดตามภายใน ของบริษัทมีประสิทธิภาพทำงานได้เร็วขึ้น

7. มีการทำ Pre-assessment เป็นการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอกก่อนมีการตรวจสอบจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนประเมินจริง

DOWNLOAD