Attitude and Behavior of Purchasing Whitening Cream for Maintaining Face Skin of Women in Pathum Thani Province.

โดย พนิดา วงษ์อินทร์

ปี     2549

บทคัดย่อ(Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าไวท์เทนนิ่งของผู้หญิงในจังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาถึงผู้หญิง ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ค่าสถิติวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20-24 ปี มีรายได้เฉลี่ย9,501-14,000 บาท มีสภาพสีผิวสองสี ใช้ไวท์เทนนิ่งแบบครีม ช่วงเวลาที่ใช้กลางวันและกลางคืนระยะเวลาที่ใช้ 1 ปีขึ้นไป ใช้ยี่ห้อพอนด์สเป็นส่วนใหญ่ ซื้อในห้างสรรพสินค้า/ร้านค้าปลีกสมัยใหม่และสิ่งที่นึกถึงในการซื้อคือประสิทธิภาพของสินค้า ผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องมีการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) คุณภาพคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย สามารถหาซื้อได้ง่ายหลายช่องทาง ควรมี
การจัดกิจกรรมพิเศษ มีการศึกษาข้อมูลก่อนการซื้อ ผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมไวท์เทนนิ่ง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายใน 476.66 บาทต่อครั้ง โดยเฉลี่ยซื้อ 2 ขวด/กระปุก ต่อครั้ง และความถี่ในการซื้อ 2 เดือน/ครั้ง โดยมีแนวโน้มที่ซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าไวท์เทนนิ่งยี่ห้อเดิมไปตลอด แต่ไม่แน่ใจที่จะแนะนำให้ผู้อื่นใช้ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่ใช้ ยี่ห้อที่ใช้ สถานที่ซื้อแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ สภาพสีผิว
ระยะเวลาที่ใช้ ยี่ห้อที่ใช้ สถานที่ซื้อ สิ่งที่นึกถึงแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมซื้อที่แตกต่างกันด้านปริมาณการซื้อต่อครั้ง อายุ ระยะเวลาที่ใช้ สิ่งที่นึกถึงแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันด้านการซื้อยี่ห้อเดิมไปตลอด ราคามีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายและการซื้อยี่ห้อเดิมไปตลอดของผู้บริโภคและช่องทางการจัดจำหน่ายมีผลต่อพฤติกรรมด้านปริมาณการซื้อต่อครั้ง ในระดับต่ำประสบการณ์การใช้ของผู้บริโภคมีผลต่อพฤติกรรมด้านปริมาณการซื้อต่อครั้งและการซื้อยี่ห้อเดิมไปตลอด

DOWNLOAD