Factors Correlating with Performing Behavior of Supervisors in Manufacturing Case Study : Philips Semiconductors (Thailand) Co,.Ltd.

โดย ณัฐรดา เหล่าศรีนาท

ปี     2549

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของหัวหน้างานปัจจัย 3 ปัจจัยที่นำมาวิจัยในครั้งนี้ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษาอายุงานและสถานภาพ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ประกอบด้วยตัวแปร ความหลากหลายทักษะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสำคัญของงาน ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน และผลสะท้อนกลับจากงาน และสุดท้าย คือ ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการทำงาน ประกอบด้วยตัวแปร เพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และรายได้

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้างานในบริษัทตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้างานบริษัท ฟิลิปส์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 67 คน แบบสอบถามได้รับกลับคืนมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ ส่วนการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณใช้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของหัวหน้างานฝ่ายผลิตผลการวิจัย พบว่า
1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของหัวหน้างานอย่างมีนัยสำคัญและเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงานและ ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
2. ตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดในการพยากรณ์พฤติกรรมการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน ทั้ง 9 ตัวแปรพบว่า ตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดคือ รายได้ ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน และความสำคัญของงาน

DOWNLOAD