Factors Tourist’s Decision Accommodation at Phuket Province

โดย วรัญญา เรืองวรกฤต

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักในจังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือประชากรในจังหวัดภูเก็ตโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้จำนวนทั้งหมด 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม โดยใช้ Independent t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ One Way ANOVA กับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ถ้าพบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD (Least Significant Defense) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต เป็นเพศหญิง โดยมีอายุ 25 ปี ไม่เกิน 35 ปี มีอาชีพอิสระ/ช่างเทคนิคพนักงาน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐ และมีภูมิลำเนาอยู่ในทวีปยุโรปเป็นส่วนใหญ่

ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านที่พัก ความสะดวกสบายในการพักอาศัย มีความสำคัญในระดับมาก รองลงมาคือปัจจัยด้านช่องทางในการจัดจำหน่าย ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมีความสำคัญในระดับมาก ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีแผนที่ไว้บริการมีความสำคัญในระดับมาก และ ปัจจัยด้านราคา คุณภาพเหมาะสมกับราคามีความสำคัญในระดับมาก

DOWNLOAD : Factors Tourist’s Decision Accommodation at Phuket Province