วิเคราะห์สาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โดย วสันต์ เรืองศร

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง วิเคราะห์สาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะข้อมูลและผลกระทบแล้วนามาวางแผนในการป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยเลือกวิเคราะห์สาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพราะเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของผู้ศึกษาวิจัย สามารถพิจารณาจากข้อมูลสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้องสะสม ระหว่างปี 2548-2552 พบว่ามีกระแสไฟฟ้าขัดข้องทั้งหมด จานวน 1,712 ครั้ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถี่ และร้อยละ และทาการทดสอบสมมติฐานโดยการใช้สถิติทดสอบเพียร์สัน-ไคสแควร์ (Pearson Chi-Square) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า วงจรที่มีสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้งมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ (1) วงจรที่ 8 สถานีไฟฟ้าองครักษ์ (2) วงจรที่ 1 สถานีไฟฟ้าธัญบุรี และ (3) วงจรที่ 1 สถานีไฟฟ้าคลองเจ็ด และพบว่าสาเหตุของกระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง 3 ลาดับแรก คือ (1) สาเหตุเกิดจากสัตว์ เช่น นก งู กระรอก และแมว (2) สาเหตุเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อม และ(3) สาเหตุเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชารุด เมื่อทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุกับการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง พบว่า สาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้มีระดับความสัมพันธ์กับการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์เพื่อหาต้นตอของสาเหตุการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องโดยใช้กระบวนการ RCA (Root Cause Analysis) พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกัน เพื่อลดจานวนครั้งของการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

The interruption cause analysis for Provincial Electricity Authority Thanyaburi District Patum Thani Province. The objectives of the research is to do data analysis and effect for planning and protection for Provincial Electricity Authority Thanyaburi District Patum Thani Province. Because it is working station of researcher also considering its record of accumulated interruption data between 2548 -2552 During that period, 1,712 interruption causes were reported. The useful tool of this study is Pearson Chi-Square. The work in this field has found out that the top 3 most frequent cycles in Ongkharak station is (circuit 8 No.1, Thanyaburi station (circuit 2) is No.2 and Klong 7 station (circuit 1) is No.3 and found out that the top 3 interruption cases. Animals interrupted such as bird snake squirrel and cat is the primary cause of these cycles. Climate is the secondary cause of these cycles and electrical devices mal-function is thirdly cause of these cycles. The results from this research found out that these causes are significantly moreover the researcher also do analysis to find out for the root cause of electrical interruption by using RCA (Root Cause Analysis) and provided for action plan to reduce the problems.

DOWNLOAD : วิเคราะห์สาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี