ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร บริษัทพานาโซนิค อิเล็คทริคเวิร์คส์ (อยุธยา)จำกัด

โดย ศจีพร พันธ์ลาภ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร บริษัท พานาโซนิค อิเล็คทริคเวิร์คส์ (อยุธยา) จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากรบริษัท พานาโซนิค อิเล็คทริคเวิร์คส์ (อยุธยา) จากัด จานวน 330 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test One-Way ANOVA และวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างรายคู่ด้วย LSD การวิจัยครั้งนี้กาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างบุคลากรบริษัท พานาโซนิค อิเล็คทริคเวิร์คส์ (อยุธยา) จากัด พบว่าเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 ปี ถึง 30 ปี มีระดับการศึกษาต่ากว่า ปวส. มีสถานภาพโสด มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร 4 ปีถึง 6 ปี มีตาแหน่งระดับ 2 ถึงระดับ 4 มีระดับเงินเดือนต่ากว่า 8,000 บาท ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรบริษัท พานาโซนิค อิเล็คทริค เวิร์คส์ (อยุธยา) จากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 สาหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านความท้าทายของงาน มีระดับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ด้านการพิจารณาผลตอบแทน มีระดับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพสมรส ด้านระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร ด้านระดับตาแหน่ง และด้านระดับเงินเดือน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกัน

The study aimed to examine the factors affecting the organizational Commitment of the personnel working at Panasonic Electric Works (Ayutthaya) Company Limited. The sample consisted of 330 personnel working at Panasonic Electric Works (Ayutthaya) Company Limited. The questionnaire was used as the instrument and the data were analyzed applying Percentage, Arithmetic Mean, Standard Deviation, t-test, One-Way ANOVA, and Least Significant Difference. The level of significance was set at 0.05. The study on demographic aspects revealed that most of the respondents were female of 30 – 40 years old, graduated lower than certificate of higher vocational education level, were single, had worked in the organization between 4 – 6 years, held the position of levels 2 – 4, and earned a monthly salary less than 8,000 Baht. The analysis on the factors affecting the organizational commitment of the personnel working at Panasonic Electric Works (Ayutthaya) Company Limited was found at a moderate level, with the mean value of 3.11. The Analysis on each factor affecting the organizational commitment showed that the challenges of working was at a high level with the mean value of 3.44. However, the reward consideration was at a moderate level with the mean value of 2.85. The comparison of the personal factors affecting the organizational commitment regarding sex, age, marital status, work experience, work position, and salary level affected different levels in the organizational commitment.

DOWNLOAD : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร บริษัทพานาโซนิค อิเล็คทริคเวิร์คส์ (อยุธยา)จำกัด