ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

โดย สิริลักษณ์ ปานศรี

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีประกันสุขภาพ จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบเชิงอนุมานใช้ทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ผลการวิเคราะห์ด้านข้อมูลประชากรศาสตร์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า20,000 – 30,000 บาทและ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ ด้านระยะเวลาที่ทาประกันเป็นระยะเวลา 1 – 5 ปี ด้านจานวนเงิน(เบี้ยประกันภัย) ที่ทากับบริษัทรับประกันภัยมีจานวนเงิน 10,001 – 20,000 บาท ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อประกันสุขภาพแบบรายเดี่ยวมากที่สุด ความคุ้มครองส่วนใหญ่ที่ซื้อเป็นความคุ้มครองกรณีเข้าพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD) ลักษณะการซื้อประกันสุขภาพ ซื้อแบบต่อเนื่องทุกปี ซื้อประกันสุขภาพผ่านตัวแทน บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพมากที่สุดคือ บุคคลในครอบครัว เหตุผลสำคัญที่สุดที่เลือกใช้บริษัทรับประกันภัย คือ เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการรับประกันภัยที่ดี มีแนวโน้มในการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมในอนาคต และ แนะนาให้บุคคลที่รู้จักทาประกันสุขภาพกับบริษัทที่ซื้ออยู่ ลาดับความสำคัญในการซื้อประกันสุขภาพ คือ บริการหลังการขาย และผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสำคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อประกันสุขภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในระดับมากที่สุด ในด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือด้านกระบวนการบริการ ด้านพนักงาน ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ

The individual study on “Factors Influencing Consumer Purchasing Behavior of Health Insurance in Bangkok Metropolitan” was carried out to investigate the demographic data and consumer purchasing behavior of health insurance in Bangkok Metropolitan. The sample consisted of 400 health insured, and the questionnaires were used as a tool for data gathering. The data were analyzed applying Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, T-test, and F-test at 95% confidence level.
The results of the study on demographic data revealed that the majority of the respondents were female, 31-40 years old, single, graduated with Bachelor’s degree, earned a monthly income of more than 20,000-30,000 Baht, and worked as company officers. The results of the analysis on consumer purchasing behavior of health insurance showed that most of the insured bought the health insurance from American International Assurance for 1-5 year term policy, paid 10,001-20,000 Baht for insurance premium, most consumers bought individual health insurance, held the insurance coverage for hospital admissions as inpatients and outpatients, bought continuation coverage, bought health insurance from insurance agents, family members influenced on decision making to buy health insurance, the most significant reason for the selection of insurance company was the good service reputation, the respondents had a tendency to buy other types of health insurance in the future and also suggested the acquaintances to buy health insurance from the company they dealt with. The important order of the health insurance purchasing was the after-sales service. The analysis on significance of the marketing mix which influenced on health insurance purchasing revealed that the respondents placed importance to the marketing mix factors in the aspect of product at a high level, next, in the aspects of management process, personnel, efficiency, quality, price, distribution channel and promotion respectively.

DOWNLOAD : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร