การปรับปรุงระบบบัญชีรายได้ของงานรับเหมาติดตั้งระบบ ของบริษัท กรณีศึกษา จากัด

โดย สมพร สังข์เกษม

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระบบบัญชีรายได้ของบริษัท กรณีศึกษา จากัด ในธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบเพื่อเสนอแนะระบบบัญชีที่เหมาะสมให้กับบริษัท กรณีศึกษา จากัด วิธีการศึกษาได้ทาการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการศึกษาวิธีการปฏิบัติงานรวมถึงเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท กรณีศึกษา จากัด ในปัจจุบันโดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า บริษัท กรณีศึกษา จากัด มีปัญหาแบ่งเป็น 4 ด้านคือ
1. ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบรายได้ คือไม่สามารถเบิกเงินล่วงหน้า และไม่สามารถวางบิลได้ทันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
2. ด้านเอกสารพบว่ากิจการมีเอกสารไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
3. ด้านการบันทึกบัญชี พบว่า ได้รับเอกสารประกอบการลงบัญชีล่าช้า และมีพนักงานน้อย
4. ด้านรายงาน พบว่ามีการรายงานข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้บริหารแต่ไม่มีความสม่ำเสมอและข้อมูลไม่ครบถ้วน
ผู้วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคือ บริษัท กรณีศึกษา จากัด ควรมีการแบ่งแยกหน้าที่พนักงานบัญชีและการเงินให้ชัดเจน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอให้มีการจัดทาเอกสารที่จาเป็นเพิ่มเติม ทั้งที่เป็นเอกสารประกอบการลงบัญชีและรายงานต่างๆ และเสนอให้ฝ่ายบริหารมีการติดตามการปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามคู่มือที่กำหนดไว้

The purpose of the study was to investigate the income account system of the Case Study Company Limited concerning business contractor of system intellment in order to suggest the appropriate accounting system for Case Study Company Limited. The study were collected the primary data from the interview schedule, and observation, and the secondary data from the various documentaries of Case Study Company Limited. The deseriptive statistic was as statistical analysis

The result of the Case Study company Limited has 4 problems as follows;
1. The procedure algorithm for income account system found the could not applied advance payment and could not submit the bill in time
2. The document was not enough for working
3. The account record found the documents for the account system was too late and lack of officer
4. The report found that there was no consistency of the data
The suggestion for the improvement; Case Study Company Limited should divide accounting officer’s duty clearly, the determined the responsibility by writing Also, providing the additional document should be done such as the document, various reports, the administrator should monitor the office working under the manual of accounting

DOWNLOAD : การปรับปรุงระบบบัญชีรายได้ของงานรับเหมาติดตั้งระบบ ของบริษัท กรณีศึกษา จำกัด