ประเมินคุณภาพการบริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในจังหวัดกระบี่

โดย สุนันทา เหล่าเส็น

การค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่พักของการค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงคืเพื่อทราบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่และศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักในจังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักในจังหวัดกระบี่ โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (ttest) การทดสอบค่า (F-test) และค่า Chi-Squaredการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ21 – 30 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท รายได้ต่อเดือน 6,001 -12,000 บาท มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคกลาง นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นทางด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย การให้ความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย การรู้จักและเข้าใจนักท่องเที่ยวชาวไทย ในระดับมาก โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีสถานที่ตั้งของที่พักอยู่ที่อ่าวพระนาง เข้ามาพักในจังหวัดกระบี่เป็นระยะเวลา 2 – 4 วัน เดินทางมากับเครื่องบิน เลือกทำกิจกรรมดำน้ำว่ายน้ำงบประมาณในการใช้บริการที่พัก 10,001 – 30,000 บาท เดินทางมาใช้บริการที่พัก 1 – 3 ครั้ง มีแหล่งที่มาของข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักจากเพื่อนแนะนำ และนักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับมาใช้บริการที่พักในจังหวัดกระบี่อีก

นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ดังนี้
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักในจังหวัดกระบี่ที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการที่พัก ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักในจังหวัดกระบี่ที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการที่พักในจังหวัดกระบี่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยและการให้ความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักในจังหวัดกระบี่ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการที่พักในจังหวัดกระบี่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ และการให้ความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักในจังหวัดกระบี่ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการที่พักในจังหวัดกระบี่ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้และการรู้จักและเข้าใจนักท่องเที่ยวชาวไทย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักในจังหวัดกระบี่ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการที่พักในจังหวัดกระบี่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย และด้านการรู้จักและเข้าใจนักท่องเที่ยวชาวไทย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักในจังหวัดกระบี่ที่มีรายได้แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการที่พักในจังหวัดกระบี่ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย และด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักในจังหวัดกระบี่ที่มีภูมิลำเนาแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการที่พักในจังหวัดกระบี่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย และด้านการรู้จักและเข้าใจนักท่องเที่ยวชาวไทย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

DOWNLOAD : ประเมินคุณภาพการบริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในจังหวัดกระบี่