ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดปทุมธานี

โดย สุภัทรชัย ครุฑปักษี

บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทั่วไปที่มีผลต่อองค์ประกอบเกี่ยวกับการรับรู้ และเพื่อศึกษาองค์ประกอบเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ใช้บริการระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณาประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย Independent samples t-test และค่า One-way ANOVA และMultiple linear regression ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
         ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใช้บริการสอบถามยอดคงเหลือในบัญชี และใช้บริการระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงเทพ ส่วนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบเกี่ยวกับการรับรู้ และระดับความสำคัญของการยอมรับนวัตกรรมระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทั่วไปด้านระดับการศึกษาและอาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อองค์ประกอบเกี่ยวกับการรับรู้แตกต่างกันในภาพรวม ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง พบว่า องค์ประกอบอันเนื่องมาจากสิ่งเร้า และองค์ประกอบอันเนื่องมาจากตัวบุคคล มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการยอมรับนวัตกรรมระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวม ซึ่งสามารถนำมาสร้างเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ ŶT = 1.884+0.170×1+0.395×2 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.572 และสามารถทำนายค่าสมการของการวิเคราะห์ได้เท่ากับร้อยละ 32.30

DOWNLOAD : ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดปทุมธานี