ความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดสระบุรี

โดย พันธิวา จันสีชา

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี บริษัทในเขตจังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดสระบุรีและเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดสระบุรี การศึกษาเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงานบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่างจากบริษัทได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 324 บริษัท โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 90.0 โดยเกือบทั้งหมดมีอายุต่ำกว่า 30 ปี และ 31 – 40 ปี เป็นจำนวนที่เท่ากัน ร้อยละ 42.8 ในส่วนของสถานภาพสมรส พบว่าส่วนใหญ่สมรสแล้วร้อยละ 57.0 และระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยล่ะ 47.8 โดยพนักงานเกินกว่าครึ่งของพนักงานทั้งหมดจะมีตำแหน่งในระดับพนักงานบัญชี ร้อยละ 61.8 และมีส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์ในการทำงานเวลา 5 – 10 ปี ร้อยละ 47.5 นอกจากนียั้งพบว่าส่วนใหญ่จะมีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 57.0 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การในการทำงานของนักบัญชี บริษัทในเขต จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์การในระดับมากและผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพการทำงานในระดับมาก

The objectives of the study were to investigate the effects of organizational commitment on the performance efficiency of the company accountants in Saraburi Province and to assess the performance efficiency of the company accountants in Saraburi Province. The study sample was 324 company accountants in Saraburi Province obtained by a Simple Random Sampling. The questionnaires were used as the instrument and the data were analyzed applying Statistical Package for Social Science.
The study revealed that most of the respondents were female (90.0 per cent), under 30 years old (42.8 per cent), 31-40 years old (42.8 per cent), married (57.0 per cent), earned Bachelor’s degree or equivalent (47.8 per cent), held the positions of accounting officers (61.8 per cent), had 5-10 years of work experience (47.5 per cent) and earned a monthly income less than 15,000 Baht (57.0 per cent). The study of opinions concerning organizational commitment on the performance of the company accountants in Saraburi Province demonstrated a high level, and opinions regarding the performance efficiency of the company accountants in Saraburi Province were also at a high level.

DOWNLOAD : ความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดสระบุรี