Transportation Management System with Logistics

โดย นับทอง สาคริก, ธัญญรัตน์ ฉัตรเฉลิมกิจ และสินีรัตน์ ลิ้มศุภรัตน์

ปี 2553

บทคัดย่อ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้าด้วยโลจิสติกส์ (Transportation Management System with Logistics) กรณีศึกษา: ระบบขนส่งสินค้าของบริษัท J&J Warehouse and Service Ltd., Part. มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ขั้นตอนการพัฒนาระบบที่ผู้พัฒนาได้นำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาระบบ วิเคราะห์ข้อมูลและปัญหา ออกแบบระบบ พัฒนาระบบทดสอบ และประเมินระบบ โดยใช้วิธีการเขียนแผนภาพ Context Diagram และ Data Flow Diagram เพื่อแสดงกระแสข้อมูลการไหลของข้อมูล ใช้ SQL Server Management Studio 2008 ในการสร้างฐานข้อมูลและแสดงความสัมพันธ์ข้อมูล และใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 ในการสร้างโปรแกรม โดยใช้ภาษา C# และ ASP.Net ในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการทำงานด้านการแนะนำเส้นทางที่ใช้ขนส่งสินค้าโดยมีการทำงานร่วมกับความสามารถของ Google Map เป็นหลัก

ผลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้า คือ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้าที่สามารถนำมาใช้บริหารจัดการข้อมูลการขนส่งสินค้า จัดสรรข้อมูลการใช้รถขนส่งสินค้าของทางบริษัท การแนะนำเส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้า การจัดเก็บข้อมูลการซ่อมรถและการเติมน้ำมัน การบันทึกเวลาที่ใช้ขนส่งสินค้า ซึ่งข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจและวางแผนการขนส่งสินค้าในครั้งต่อไป

DOWNLOAD : ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้าด้วยโลจิสติกส์